Who we are

Our website address is: https://www.rotacyjnie.pl.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select „Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI PL
Polityka prywatności nie stanowi w pełni uniwersalnego dokumentu i wymaga dostosowania
w zależności od stosowanych przez Administratora narzędzi i rozwiązań, a także w zakresie
celów przetwarzania
I Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania
danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu
internetowego w domenie rotacyjnie.pl (dalej: Serwis).
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Rotacyjnie.pl ul. Jana Heweliusza 11/811
Gdańsk (dalej:Administrator).
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
4. Zbierane przez Administratora dane będą:
– przetwarzane zgodnie z prawem,
– przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu
niezgodnemu z tymi celami,
– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
– przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych
1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług
dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a. rejestracji konta, weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz realizacji umowy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, w tym w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z konta
Użytkownika – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania
pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c. promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów
poprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych (newsletter) o ile
Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art.
6 ust. 1 lit. a RODO);
d. udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z działalnością
Administratora, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za
pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
e. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich
preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak
konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.
III. Okres przetwarzania danych osobowych
1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem
Serwisu (posiada konto Użytkownika), a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności
z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż
3 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z
zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego
dokonano przed tym wycofaniem.
IV. Informacje o przetwarzaniu
1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
a. podmiotom powiązanym z Administratorem
b. podmiotom współpracującym z Administratorem,
c. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane
systemy i rozwiązania informatyczne,
d. podmiotom obsługującym płatności internetowe,
e. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
f. kancelariom prawnym.
2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą/będą przekazywane poza Europejski
Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
V. Prawa osób, których dane dotyczą
1. Użytkownik Serwisu ma prawo:
– dostępu do treści swoich danych osobowych
– sprostowania danych
– usunięcia danych
– ograniczenia przetwarzania danych
– przenoszenia danych
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie
usprawiedliwionego interesu administratora
– wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem
2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji,
w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.
3. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym
do profilowania.
VI. Postanowienia końcowe
1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności
jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną
ograniczone.
2. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat
dostępny w Serwisie.